Потребителски кредит от Crediport

Потребителски кредит

Параметри на потребителския кредит:

Кредитополучател:физическо лице, навършило 18 години, с българско гражданство, постоянно местожителство в България и валидна лична карта;Цел на кредита:текущи нужди, покупка на стоки, покупка на автомобил, ремонт на жилище, обединяване на задължения, плащане на сметки, обучение, екскурзия или друго;Срок на кредита:от 1 до 120 месеца;Валута:лева;Максимална сума на кредита:70 000 лева;Погасяване:равни или намаляващи месечни вноски;Годишен лихвен процент:фиксиран или променлив;Годишен процент на разходите /ГПР/:ГПР по отпусканите кредити е от 4% до 50% и е не по-висок от петкратния размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена постановление на Министерския съвет на Република България;Такси и комисиони:според тарифата на съответната банка;Обезпечение:по преценка на кредитиращата институция е възможно да бъде изискан залог на бъдещи вземания или включване на кредитоспособен съдлъжник;

Пример:

За кредит в размер на 20 000 лева при фиксиран ГЛП* в размер на 5,9% със срок на изплащане 60 месеца месечната вноска е в размер на 385,73 лв., ГПР**: 6,95% с включена еднократна такса ангажимент*** в размер на 2% от отпуснатия кредит. Обща сума за плащане: 23 143,80 лева.

* ГЛП: Годишен лихвен процент – фиксиран или променлив;

** ГПР: Годишен процент на разходите – отразява реалната цена на кредита, включваща всички дължими лихви, такси и комисиони от кредитополучателя и е представен като процент от сумата на кредита за период от 1 година;

*** Размерът и видът на таксата могат да варират при различните банки и финансови институции. Най-често срещаните такси са: такса за кандидатстване, оценка и анализ на кредитоспособността; такса за усвояване на кредит; такса ангажимент (при фиксирани условия напр. фиксиран лихвен процент); такса за откриване, поддържане на сметка или задължителна пакетна програма, свързана с обслужването на кредита.

Вашият коментар